สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

ข้าราชการมีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว ประกอบด้วย บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติ เบิกค่ารักษาทางทันตกรรมได้ที่โรงพยาบาลของรัฐได้ตามอัตราที่ไม่เกินกว่าที่กรมบัญชีกลางกำหนดไว้

  • วิธีการใช้สิทธิ

ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยการใช้บัตรประชาชน (เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก )

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้สูติบัตรและบัตรประชาชนผู้ดูแล  

กรณีไม่นำบัตรประชาชนหรือเอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนดมาแสดง  ผู้รับบริการต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วนำใบเสร็จไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดภายใน 1 ปี นับจากวันที่ระบุในใบเสร็จ

  • สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม 

การอุดฟัน การถอนฟัน การผ่าฟันคุดการผ่าตัดอื่น ๆ เกี่ยวกับช่องปากและขากรรไกร   การใส่เฝือกฟัน 

การรักษาโรคปริทันต์  การรักษารากฟัน การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ  การฟอกสีฟันที่ตายแล้ว  การใส่เครื่องมือปิดช่องเพดานโหว่   การใส่ฟันเทียม และครอบฟัน

Call Center 0-2270-6400    http://www.cgd.go.th

Search