สิทธิประกันสังคม

ผู้ประกันตน สามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมได้ทั้งโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลของรัฐตามชุดสิทธิประโยชน์   ในกรณีที่เข้ารับการรักษากับสถานพยาบาลที่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายกับประกันสังคม ผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย ยกเว้นค่าทำฟันเทียมยังต้องสำรองจ่าย แล้วไปยื่นเบิกเงินกับประกันสังคมทีหลัง

  • วิธีการใช้สิทธิ

โรงพยาบาลทันกรรมที่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายกับประกันสังคม  ดังนั้นผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท /ปี

กรณีผู้ประกันตนมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลตันสังกัด สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรคและเงื่อนใขที่

ระบุในใบส่งตัว

  • สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ เว็บไซด์ของสำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th

สอบถามประกันสังคมสายด่วน 1506

  • หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอเบิกขอสิทธิประกันสังคม

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)

ใบรับรองแพทย์  / ใบเสร็จรับเงิน

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา (ใบแจ้งผลการวินิจฉัยโรคและการรักษา กรณีเบิกฟันเทียมฐานอะคริลิก)

Search