สิทธิโครงการต่าง ๆที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปีสมเด็จย่า

  • โครงการความร่วมมือรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการของกะโหลกศีรษะและใบหน้าในเขตภาคใต้
  • โครงการฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์
  • โครงการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมและทำฟันปลอมในผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ได้รับการปลูกกระดูกบริเวณขากรรไกรภายหลังการผ่าตัดรักษาพยาธิสภาพกระดูกขากรรไกรและผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกกระดูกบริเวณกระดูกรองรับรากฟันทีโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งเพดาโหว่
  • โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสริมสร้างเพื่อแก้ไขความผิดรูดบริเวณช่องปากกระดูกขากรรไกรและใบหน้าด้วยวิธีจุลศัลยกรรมหลอดเลือด
  • โครงการศูนย์ดูแลรักษาทางทันตกรรมอย่างครบวงจรสำหรับผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบ
  • โครงการให้การบริการทางทันตกรร แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสในการเข้ารับการบริการทางทันตกรรม
  • โครงการให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยด้อยโอกาสที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลทันตกรรม
  • โครงการให้บริการทันตกรรมแก่คนพิการในการเข้าถึงบริการทางทันตกรรม

วิธีการใช้สิทธิ

  • ทันตแพทย์ผู้รักษาจะเป็นผู้พิจารณาเอง ตามเงื่อนใขของแต่ละโครงการ

Search