สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ผู้รับบริการสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง สามารถเข้ารับบริการด้านทันตกรรม  ณ โรงพยาบาลของรัฐตามที่ลงทะเบียนไว้ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ในกรณีที่ประสงค์จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรมจะต้องมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลตันสังกัดเท่านั้นจึงจะ สามารถใช้สิทธิได้ เนื่องจากโรงพยาบาลทันตกรรมขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเว้นแต่ผู้รับบริการใช้สิทธิผู้พิการ(ท.74)ต่างจังหวัดและผู้รับบริการที่ต้องการทำฟันปลอมชนิดฐานพลาสติกไม่ต้องขอหนังสือส่งตัว

  • วิธีการใช้สิทธิ

ผู้ป่วยใหม่

ติดต่อหน่วยเวชระเบียนพร้อมหนังสือส่งตัว

ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์ (ช่อง 15 ) เพื่อตรวจเอกสารประกอบการใช้สิทธิและรับรองสิทธิ

ผู้ป่วยนัด

นำสำเนาใบส่งตัวและเอกสารประกอบการใช้สิทธิมาติดต่อที่หน่วยสิทธิประโยชน์ (ช่อง 15)เพื่อรับรองสิทธิทุกครั้งก่อนเข้ารับการรักษา

  • เอกสารประกอบการใช้สิทธิ

ใบส่งตัวฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา 2 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีเด็กอายุต่ำว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรและและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

  • สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม

สอบถามเพิ่มเติมโทร สายด่วน สปสช.1330 ตลอด 24 ชม.

เว็บไซต์ : www.nhso.go.th

Search