สิทธิรัฐวิสาหกิจ

  • วิธีการใช้สิทธิ

ผู้รับบริการสามารถเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมที่โรงพยาบาลทันตกรรมได้โดยการสำรองจ่ายไปก่อนแล้วนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัด

  • สิทธิประโยชน์ทางทันตกรรม 

สวัสดิการขึ้นอยู่กับองค์กรรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งตัวเอง คู่สมรส และบุตร ส่วนพ่อแม่ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรรัฐวิสาหกิจว่าครอบคลุมหรือไม่

Search