สิทธิประโยชน์

หน้าที่และขอบเขตการให้บริการ

บริการตรวจสอบสิทธิ  รับรองสิทธิ  ประสานสิทธิ  และให้คำแนะนำ ปรึกษาเรื่องการใช้สิทธิให้กับผู้รับบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับ ส่งต่อ(สิทธิบัตรทอง) และสิทธิอื่น ๆ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมตามความจำเป็นและเหมาะสม

สิทธิการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรม  

ตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

บุคลากร  

เวลาทำการ

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  อาคาร 2  ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15    หมายเลขโทรศัพท์ 074 287634

ติดต่อเรา

หน่วยสิทธิประโยชน์  โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่อยู่            :  เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์     :  0-7428-7634  / 0-7428-7620

E- mail     : Kruasiree.d@psu.ac.th

  คำแนะนำในการขอใบส่งต่อผู้ป่วย

สาระน่ารู้

Search